O projekcie

Projekt „Cyfrowe Kadry Lubelszczyzny” jest realizowany przez  Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na podstawie umowy podpisanej z Województwem Lubelskim.

 

Celem głównym projektu jest uzyskanie kwalifikacji cyfrowych, zgodnie z Ramą Kompetencji Cyfrowych DigComp 2.2., potwierdzonych certyfikatem zewnętrznym ECCC, przez co najmniej 59 Osób (36K,23M) spełniających wszystkie kryteria grupy docelowej, tj. 90% spośród 65 UP (39K,26M), w okresie 01.01.2024-31.08.2024 r.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające wszystkie poniższe warunki:

  • osoby pracujące, zamieszkujące lub przebywające na terenie WL w rozumieniu przepisów KC;
  • osoby posiadające umiejętności podstawowe (umiejętności cyfrowe), odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia;
  • osoby zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji.

 

Szczególnie zapraszamy:

  • osoby starsze i/lub osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby z niepełnosprawnościami;
  • osoby dorosłe, korzystające w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady UE 2022/382 z 04.03.2022 stwierdzającej istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony.

 

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r

Teren realizacji projektu: Całe województwo Lubelskie

 

Planowane rezultaty (efekty) do osiągnięcia w projekcie po jego zakończeniu:

W rezultacie realizacji projektu, kwalifikacje cyfrowe uzyska co najmniej 59 osób (36K,23M). Osiągnięty zostanie cel szczegółowy FELU.10.06: EFS+.CP4.G–Wspieranie uczenia się przez całe życie(…).

Realizacja egzaminów zewnętrznych przyczyni się do osiągnięcia wskaźnika rezultatu 10.6 "WLWK-PLGCR01–Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje cyfrowe po opuszczeniu programu.

 

Rezultaty projektu trwale wpłyną na ograniczenie barier równości płci. Projekt przewiduje działania na rzecz przełamywania stereotypów i promowania równości szans osób z grupy docelowej, co trwale zmieni sposób myślenia i postępowania UP, którzy promować będą w/w postawy w swoich środowiskach. Uzyskanie kwalifikacji pozytywnie wpłynie na motywację UP, ich ambicje oraz wzrost wiary we własne możliwości.

 

Plakat promocyjny projektu do pobrania tutaj

Plakat unijny projektu do pobrania tutaj

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Script logo